Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Jak se stát odběratelem

Máte-li zájem stát se naším odběratelem, kontaktujte obchodní oddělení společnosti.

Naši odborníci s Vámi profesionálně zhodnotí možnosti napojení, jeho rentabilitu a technické podmínky. Poskytnou Vám odborné poradenství, seznámí vás s uložením našich sítí v okolí Vašeho objektu a vytvoří pro Vás nabídku šitou „na míru“ Vašim potřebám. Níže najdete technické připojovací podmínky.
Technické připojovací podmínky MaR (Měření a Regulace)

ÚVOD

V souladu se zásadami obsluhy tepelných zařízení pracovníků společnosti CTZ s.r.o. a technickými připojovacími podmínkami pro odběrná tepelná zařízení (objektové předávací stanice, dále jen OPS), připojovaných k tepelné síti soustavy centralizovaného zásobování teplem, stanovuje společnost CTZ s.r.o. Uherské Hradiště s účinností od 1. 1. 2009 tyto

Závazné připojovací podmínky MaR

pro stanice řízené a sledované z dispečinku horkovodní soustavy.

Tyto závazné připojovací podmínky musí být splněny při:

 • projektování stanic voda-voda (dále OPS), které jsou v majetku nebo pronájmu CTZ s.r.o.,
 • projektování OPS, které jsou v majetku odběratele tepla a u kterých majitel předpokládá obsluhování na základě smlouvy mezi CTZ s.r.o. a majitelem,
 • projektování OPS, které jsou v majetku odběratele tepla, a u kterých majitel předpokládá po vybudování nebo rekonstrukci jejich prodej CTZ s.r.o.,
 • projektování OPS, které jsou v majetku odběratele tepla a u kterých majitel předpokládá po vybudování nebo rekonstrukci jejich předání CTZ s.r.o. do pronájmu,
 • uvádění všech výše uvedených stanic do provozu.

Obsah závazných připojovacích podmínek MaR:

 1.  Typy stanic: objektové předávací stanice voda-voda
 2.  Regulační okruhy pro OPS: ohřev TUV, ohřev ÚT, ohřev VZT, ohřev TV, tlak    topného okruhu (dle typu stanice)
 3.  Měření spotřeby
 4.  Dálkový přenos dat
 5.  Seznam zařízení OPS

1. TYPY STANIC

 1. Objektová předávací stanice VODA-VODA (OPS) muže plnit několik funkcí:
  1. Ohřev TUV (teplé užitkové vody) na požadovanou teplotu.
  2. Ohřev ÚT (topné vody) a to podle ekvitermní křivky (závislost teploty TV podle venkovní teploty), kde se distribuuje topná voda dle předem smluvené křivky s možností nočních útlumů a denních režimů.
  3. Ohřev vzduchotechniky.

2. REGULAČNÍ OBVODY PRO OPS

OHŘEV TUV

Na OPS se používá přímý ohřev přes deskový výměník AlfaLaval s reg. ventilem LDM s uzavírací funkcí, ovládaný el. pohonem Siemens na primární straně. Dle typu stanice může být zajištěna dodávka TUV přímo z deskového výměníku, nebo přes akumulační nádoby. Cirkulace TUV je zajištěna cirkulačním čerpadlem GRUNDFOS, případně WILO. Přívod vodovodního řádu musí být osazen ruční armaturou a zpětnou klapkou. Řízení musí být takové, aby bylo možno nastavit požadovanou teplotu TUV s možností časového nastavení zapnutí a vypnutí ohřevu.

Přenos dat na dispečink CTZ:

 • Výstupní teplota TUV
 • Teplota akumulační nádoby TUV
 • Teplota TUV-cirkulace
 • Hlášení o max. teplotě TUV
 • Hlášení o min. teplotě TUV
 • Hlášení o poruše cirkulačního čerpadla
 • Povel na cirkulační čerpadlo (chod/stop)
 • Povel na regulační ventil (otevřít/zavřít, nastavení v %).

OHŘEV ÚT, TV a VZT

Na OPS se používá přímý ohřev přes deskový výměník AlfaLaval s reg. ventilem LDM s uzavírací funkcí, ovládaný el. pohonem Siemens na primární straně. Dodávku tepla do okruhů ÚT, TV, nebo VZT zajišťuje topné čerpadlo GRUNFOS, případně WILO s možností regule otáček. Teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě (dle ekvitermní křivky). Dále musí být zajištěna možnost nastavení časového ovládání zapnutí a vypnutí ohřevu a časového nastavení útlumu.

Přenos dat na dispečink CTZ:

 • Výstupní teplota ÚT, TV nebo VZT
 • Hlášení o max. teplotě ÚT, TV nebo VZT
 • Hlášení o min. teplotě ÚT, TV nebo VZT
 • Hlášení o poruše topného čerpadla ÚT, TV nebo VZT
 • Povel na topné čerpadlo (chod/stop)
 • Povel na regulační ventil (otevřít/zavřít, nastavení v %).

TLAK SYSTÉMU ÚT, TV a VZT

Tlak v topném systému musí být udržován automaticky, s doplňováním přes solenoidový ventil. Pro stabilizaci tlaku a potlačení prudkých rázů musí být soustava vždy vybavena expanzomatem vhodné velikosti. Pro snímání tlaku doporučujeme použít snímače BD-Sensors.

Přenos dat na dispečink CTZ:

 • Naměřená hodnota tlaku topné soustavy
 • Hlášení o max. tlaku okruhu ÚT, TV nebo VZT
 • Hlášení o min. tlaku okruhu ÚT, TV nebo VZT
 • Hlášení poruchy dlouhodobého dopouštění.

VSTUP HORKOVODU DO OPS

Vstupním a výstupním potrubí horkovodu do OPS musí být osazeno spolehlivou ruční uzavírací armaturou.

OSTATNÍ

MaR musí umožňovat měnit parametry provozu OPS podle potřeby uživatele. Musí být možnost měnit parametry výstupu jednotlivých větví dle potřeby, jestliže se u větví předpokládá různý druh provozu (např. běžný provoz školy dopoledne a celodenní vytápění bytu školníka,…). Elektrické přívody k čerpadlům musí být osazeny ručním vypínačem (na dohled v blízkosti čerpadla). V prostoru OPS by neměly být umístěny hlavní uzávěry plynu, vody, nebo jiné elektrické zařízení.

3. MĚŘENÍ SPOTŘEBY

Všechny instalované měřiče spotřeby tepelné energie musí mít možnost dálkového přenosu dat. Tento přenos musí být funkční k datu předání společnosti CTZ s.r.o. do provozování nebo obsluhování. Měřiče tepla musí být na OPS osazena na primérní straně. Je nutné použít měřič tepla Landis+Gyr – ULTRAHEAT 50. Měřidlo musí mít schválení dle platného metrologického zákona o fakturačních měřidlech. Dále musí být na OPS vodoměr spotřebované vody pro ohřev TUV. Další vodoměr musí být na OPS osazen pro měření množství spotřebované vody pro dopouštění do topného systému.

4. DÁLKOVÝ PŘENOS DAT

CTZ s.r.o. dnes provozuje dálkové řízení OPS z centrálního dispečinku pomocí systému HONEYWELL. Přenos dat z regulačních okruhů (kapitola 2) musí být ON-LINE na dispečink. Každý chybový stav (překročení mezí, výpadky) musí být neprodleně přenesen na dispečink CTZ s.r.o. Totéž platí pro stavy jako chod čerpadla, chod elektropohonů, teploty jednotlivých větví atd.
Mezi OPS musí být podél potrubí položen datový kabel TCEPKPFLEZE 3 x 4 x 0,8. Pro řízení OPS a komunikaci s dispečinkem musí být použit regulátor Honeywell Excel 50 s aplikačním modulem s možností připojení na sběrnici C-bus, nebo DDC jednotka TECO, typ: CP-200x, volně programovatelná, rovněž s komunikačním modulem.

 

5. SEZNAM ZAŘÍZENÍ OPS

Výměníky tepla:
Pro předání tepla z horkovodní soustavy do topného okruhu objektu požadujeme osadit stanici deskovým výměníkem Alfa-Laval
Řídicí systém:
Jako řídicí systém požadujeme regulátor Honeywell – Excel 50, s možností připojení na sběrnici C-bus, nebo DDC jednotka TECO, typ: CP-200x, volně programovatelná, rovněž s komunikačním modulem.
Regulační prvky:
Jako regulační prvky pro ohřev UT, TUV, TV, VZT požadujeme regulační ventily LDM, osazené elektropohony SIEMENS SKD 62 (pro směšovací ventily SQX 62)
Měření spotřeby tepla:
Pro měření spotřeby tepla požadujeme ultrazvukové měřiče Landis+Gyr, řada ULTRAHEAD 50. Měřiče osazeny napájecím modulem 230 V a M-bus modulem pro přenos dat do regulátoru Honeywell.
Čerpadla:
Stanici požadujeme osadit čerpadly GRUNDFOS, případně WILO, pro dodávku ÚT do objektu čerpadlo GRUNDFOS, případně WILO s regulací otáček.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?