Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

OZNAMOVACÍ SYSTÉM PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING)

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE

Důvod a účel zavedení vnitřního oznamovacího systému:
Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) vyžaduje od vybraných osob, aby zajistily tzv. oznamovatelům možnost oznamovat Zákonem specifikovaná protiprávní jednání. Za tímto účelem vytvořila naše společnost vnitřní oznamovací systém, který umožňuje oznamovatelům podat oznámení bez obav z neoprávněného vyzrazení jejich totožnosti a z vystavení se odvetným opatřením v důsledku učiněného oznámení a který zároveň umožňuje posuzovat důvodnost oznámení, přijímat vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

K čemu vnitřní oznamovací systém ne/slouží:
Vnitřní oznamovací systém je určen výhradně pro hlášení možného protiprávního jednání dle Zákona. Není však určen pro dotazy a připomínky, stížnosti a reklamace zákazníků společnosti a jiných třetích osob.

Kde lze podání učinit:
Podání oznámení může oznamovatel učinit:

i) písemně nebo ústně prostřednictvím hlasového záznamu na tzv. interním oznamovacím kanálu pod odkazem zde (tj. na webových stránkách: enetiqa.whistlelink.com, kde se dozvíte bližší informace k oznamování, co se rozumí protiprávním jednáním dle Zákona a další nezbytné informace, nebo

ii) písemně na adresu Mgr. Jindřich Král, advokát, Husova 240/5, 110 00 Praha 1, nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá příslušnou osobu na adrese uvedené v tomto bodě ii) nebo prostřednictvím hlasového záznamu na interním oznamovacím kanálu pod odkazem v bodě i), nebo

iii) prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR na jeho webových stránkách, konkrétně zde.

Příslušná osoba:

Příslušnou osobou odpovědnou za přijímání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je Mgr. Jindřich Král, advokát, kontakty:

• primárně: interní oznamovací kanál pod odkazem zde (tj. na webových stránkách: enetiqa.whistlelink.com, elektronická adresa a telefonní číslo jsou uvedeny v tomto interním oznamovacím kanálu pod odkazem výše,

• alternativně: adresa pro písemná oznámení: Mgr. Jindřich Král, advokát, Husova 240/5, 110 00 Praha 1.

Informujeme veřejnost, že naše společnost vyloučila z vnitřního oznamovacího systému konkrétní skupiny osob označené v § 2 odst. 3 písm. c), d), e), f), g) a j) Zákona. Oznámení tak prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nemohou podávat osoby samostatně výdělečně činné, osoby vykonávající práva spojená s účastí ve společnosti, členové volených orgánů, správci svěřenských fondů, osoby plnící úkoly v rámci činnosti společnosti či v jejímu zájmu, jejím jménem nebo na její účet, nebo osoby vykonávající práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací či jiného obdobného plnění.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?