Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Vybrané řešení

• tři plynové kotle dvě kogenerační jednotky • ZEVO s kapacitou 15 tisíc tun

Studie VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, vyhodnotila v květnu roku 2021 jako ekonomicky nejvýhodnější tyto varianty modernizace teplárny Mařatice:

 1. místo přechod na spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) a výstavbou dvou kogeneračních jednotek
 2. místo – přechod na spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) a výstavbou jedné kogenerační jednotky.
 3. místo – varianta spalování zemního plynu bez ZEVO (tři plynové kotle a čtyři kogenerační jednotky)
 4. místo – výstavbu kotlů na spalování biomasy.

Podle hlavního řešitele studie, doc. Ing. Martina Pavlase, Ph.D., byly hlavními výhodami vítězné varianty (tři plynové kotle, dvě kogenerační jednotky a ZEVO) tyto:

 • nejnižší cena tepla pro spotřebitele,
 • zajištěná návratnost investic,
 • snížení závislosti vývoje ceny tepla pouze na jednom palivu,
 • vysoká šance získat dotaci z Modernizačního fondu,
 • vyřešení otázky likvidace komunálního odpadu v regionu po jeho zákazu skládkování,
 • významné snížení emisí skleníkových plynů,
 • možnost města Uherské Hradiště zpracovat i kaly z čistírny odpadních vod.

 

Město i ENETIQA a.s. potvrdily výběr VUT Brno

Variantu modernizace teplárny Mařatice, kterou jako nejlepší vyhodnotila studie VUT Brno odsouhlasilo 29. listopadu 2021 zastupitelstvo města Uherské Hradiště a 9. prosince na valné hromadě oba společníci CTZ s.r.o.

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha k rozhodnutí zastupitelstva uvedl:

Schválená varianta by měla zajistit nejvýhodnější cenu tepla pro odběratele a zároveň umožní městu likvidovat komunální odpad v souladu s novou odpadovou legislativou a s velkou pravděpodobností i s nejnižšími možnými náklady. To je výhodné pro všechny obyvatele města, protože ceny za likvidaci odpadu půjdou do budoucna určitě nahoru.“

Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ s.r.o., komentoval schválení vybrané varianty valnou hromadou následovně:

„Neumíme si představit, že bychom s vědomím toho, co se na energetickém trhu děje, přestavěli teplárnu jen na zemní plyn.“

ZEVO bude přihlášeno do IPPC

Valná hromada společnosti CTZ s.r.o. také definitivně schválila přihlášení budoucího ZEVO v Mařaticích do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), a to před jeho realizací. To znamená, že výstavba a provoz ZEVO budou podléhat nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC bylo zásadním požadavkem zástupců sdružení Čisté Hradiště a řady zastupitelů města.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?