Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Historie

Společnost CTZ s.r.o. Uherské Hradiště byla založena Usnesením Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti dne 7. února 1995 a zapsána do obchodního rejstříku 1. března 1996. Jediným společníkem bylo Město Uherské Hradiště. Hlavním předmětem podnikání byla a je výroba a rozvod tepla. Svou činnost zahájila společnost dne 1. října 1996 po privatizaci majetku s.p. Centrální tepelný zdroj Uherské Hradiště formou bezúplatného převodu do majetku Města Uherského Hradiště. Tento majetek pak měla společnost v nájmu.

Aktivity společnosti navazují na činnost státního podniku Centrální tepelný zdroj Uherské Hradiště, který vyráběl a rozváděl teplo a teplou užitkovou vodu (TUV) pod různými názvy na území okresního města od roku 1966.

Rozvoj společnosti byl podmíněn zejména investicemi do zařízení na distribuci tepla. V souladu s celosvětovými trendy v daném odvětví se společnost rozhodla jít cestou investic do rozvodných sítí v provedení předizolovaného bezkanálového uložení rozvodů tepla a instalováním domovních předávacích stanic s ekvitermní regulací pro každý zásobovaný objekt.

Na základě zpracovaných a odborně posouzených studií rozhodlo Městské zastupitelstvo na svém zasedání 15. února 2000 vložit veškerý majetek tepelných hospodářství Města do své společnosti, tj. do společnosti CTZ s.r.o. a vybrat strategického partnera pro spolupráci na realizaci přijaté varianty z navrhované koncepce.

Valná hromada společnosti, na základě výběrového řízení a doporučení komise pro výběr strategického partnera, schválila 2. května 2000 návrh stanov a společenské smlouvy se společností MVV EPS s.r.o. Praha (dnes ENETIQA a.s.), která hodlala přistoupit jako další společník CTZ s.r.o. Uherské Hradiště.

Z vložených finančních prostředků do společnosti a s úvěrem od HVB CZ a.s. (později UniCredit Bank CZ a.s.) provedla společnost v roce 2000 I. etapu teplofikace města Uherského Hradiště dle schváleného územního plánu a následné projektové dokumentace.

V průběhu I. etapy bylo vybudováno 5,5 km primárních horkovodních sítí, 0,2 km teplovodních sekundárních sítí a pro jednotlivé odběratele tepla bylo instalováno 43 objektových předávacích stanic.

V roce 2001 byla zahájena II. etapa teplofikace města. Novými horkovody v celkové délce 4,2 km se propojila sídliště Východ a Mojmír II s horkovodní sítí vybudovanou v I. etapě a na obou sídlištích bylo nově instalováno 71 objektových a předávacích stanic. Současně byly na třech plynových kotelnách na sídlišti Východ instalovány deskové výměníky horká/teplá voda a na sídlišti Mojmír II výměníky pro dohřev vratné vody. Kolaudace II. etapy se uskutečnila 28. února 2002. Financování této etapy bylo plně kryto bankovním úvěrem.

Současnost

V roce 2002 byl vybudován horkovodní napáječ pro průmyslovou zónu Jaktáře s finanční podporou Města Uherské Hradiště a přípojka byla v roce 2007 prodloužena pro další odběratele. Od roku 2009 společnost vyrábí kogeneračně elektřinu. Elektrická energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny, je zčásti využívána pro vlastní potřebu nebo je dodávána do distribuční sítě. Od roku 2019 je společnost lokálním dodavatelem elektrické energie i do bytových domů v rezidenci Q.City. 

 

 

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?