Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

 

Technické schéma čištění spalin

Grafické schéma ZEVO rev. 2

Popis čištění spalin k technickému schématu

Systém čištění spalin pro ZEVO Mařatice je navržen tak, aby bylo bezproblémově dosaženo emisních limitů podle tzv. dokumentů BREF/BAT (nejlepší dosažitelné techniky) standardizovaných pro EU, které budou v české legislativě v nebližších letech teprve zakotveny. Tyto emisní limity budou pro většinu polutantů přísnější, než ty, které platí v současné době.

1. Odstraňování velkých tuhých částic (reziduí)

Tuhé částice větších rozměrů vypadávají z vhodně tvarované druhé části kotle samovolně a tvoří spolu se zbytky po spálení odpadu škváru, která díky dosahovaným teplotám spalování nevykazuje nebezpečné vlastnosti.

2. Odstraňování kyselých polutantů v kontaktoru

Kyselé polutanty, konkrétně oxidy síry (SOx), fluorovodík (HF) a kyselina chlorovodíková (HCL), jsou ze spalin odstraňovány tzv. suchou sorpcí v zařízení nazývaném kontaktor (přesně: reaktor suché sorpce). Jemně mletý sorbent, kterým je v tomto případě hydrogenuhličitansodný (jedlá soda – NaHCO3), je do spalin rozprašován před kontaktorem.

Kontaktor je ocelový válcový aparát s jednoduchou vnitřní vestavbou, která zajistí důkladné promíchání sorbentu se spalinami a prodlouží dobu kontaktu mezi spalinami a sorbentem na dobu potřenou k úspěšnému proběhnutí chemické rekce s molekulami škodlivin. Kromě kyselých polutantů dochází v kontaktoru také k částečnému zachycení těžkých kovů.

3. Odstraňování těžkých kovů a dioxinů suchou sorpcí

Těžké kovy a dioxiny jsou ze spalin odstraňovány pomocí speciálně upraveného aktivního uhlí, které je dávkováno do potrubní trasy spalin za kontaktorem. Adsorpce (navázání polutantů na povrchu aktivního uhlí) probíhá nejprve v potrubí, kterým spaliny proudí, a poté v navazujícím tkaninovém filtru. V případě tohoto zachytávání škodlivin, tedy adsorpce, nedochází k chemické reakci, a proto není potřeba dobu kontaktu mezi sorbentem a škodlivinami prodlužovat v zařízení typu kontaktoru. Navíc, v navazujícím tkaninovém filtru dochází znovu k adsorpci těžkých kovů a dioxinů, protože spaliny zde procházejí přes filtrační koláč z aktivního uhlí, který se postupně tvoří na tkaninových filtrech.

4. Odstraňování popílku a škodlivin ve tkaninovém filtru

Popeloviny, které nevypadly ze spalin samovolně v prostoru kotle, jsou spolu se solemi vzniklými neutralizací kyselých škodlivin v kontaktoru a s nezreagovaným sorbentem a dále spolu s aktivním uhlím s navázanými škodlivinami odstraňovány v tkaninovém filtru. Jádrem této technologie jsou filtrační elementy z membrány a nosné látky vytvořené z polytetrafluoretylenu (teflonu), které se vyznačují vynikající teplotní a chemickou odolností a zároveň velmi vysokým stupněm odloučení tuhých částic z proudu spalin.

5. Odstraňování oxidů dusíku a dioxinů v SCR reaktoru

Pro odstraňování oxidů dusíku ze spalin (z 90 % tvořených oxidem dusným NO) je využito nejmodernější technologie SCR (selektivní katalytické redukce) s využitím katalytické vrstvy v reaktoru. Před SCR reaktorem je do spalin vstřikován vodný roztok technické močoviny, která rozkládá oxidy dusíku na dusík a kyslík, tedy látky, které z 99 % tvoří celou atmosféru země. Chemická reakce při daných teplotách spalin je umožněna přítomností katalyzátoru a je tam dosaženo minimální energetické náročnosti. V katalyzátorech dochází také k neutralizaci části dioxinů, které jsou ještě ve spalinách obsaženy. Vlastní aktivní látkou v těchto katalyzátorech bývají vzácné kovy, konkrétně platina nebo paladium nebo oxidy ušlechtilých kovů. Jaká aktivní látka bude použita v Mařaticích, vyplyne až z nabídky dodavatelů katalyzátorů.

6. Automatické měření obsahu škodlivin

Automatizovaný emisní monitorovací systém (AMS) je umístěn před vyústěním spalinové cesty do komínu. AMS odebírá vzorky výstupních spalin, provádí jejich analýzu a záznam podle platné legislativy. Výstupy z AMS jsou zavedeny do řídicího systému ZEVO a využívány pro regulaci spalovacího procesu a systému čištění spalin.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?