Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

Ochrana klimatu a vliv na životní prostředí

• skleníkové plyny • emise • škvára a popílek • mařené teplo • EIA

Otázkami, jaký vliv bude mít modernizace teplárny Mařatice na životní prostředí, se již v roce 2021 zabývaly dvě studie. Studie VUT Brno a Rozptylová studie Technických služeb ochrany ovzduší Ostrava.

Skleníkové plyny a emise škodlivých látek

Studie VUT Brno v rámci výběru nejlepší varianty modernizace srovnávala emise škodlivých látek jednotlivých variant s možností, že existující kotle na uhlí by byly dále provozovány a potvrdila předpoklady, že všechny zvažované varianty (viz kapitola Zvažovaná paliva a technologické varianty) přinesou oproti spalování uhlí zásadní snížení emisí škodlivých látek. Konkrétně u vybrané varianty poklesnou emise SOx o 98,4 %, emise NOx o 70 % a emise skleníkových plynů (CO2eq) o 93 %.  

Rozptylová studie Technických služeb ochrany ovzduší Ostrava posuzovala emise škodlivých látek, které by do ovzduší vypouštěla vítězná varianta, tedy kombinace technologií na spalování zemního plynu a zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) o kapacitě 15 tisíc tun ročně. Posuzovala již komplexní škálu emisí, které budou vznikat při provozu ZEVO, včetně těžkých kovů, rtuti, benzo(a)pyrenu, dioxinů nebo jemných prachových částic MP10 a MP2,5.

Výsledky studií ukázaly, že emise ze ZEVO budou splňovat ty nejpřísnější limity.

Autoři Rozptylové studie dospěli k závěru, že vliv emisí škodlivých látek z provozu ZEVO na jejich obsah v ovzduší v Uherském Hradišti bude nepostřehnutelný a vliv na zdraví lidí zanedbatelný.

Součástí rozptylové studie byly i tabulky uvádějící aktuální množství škodlivých látek v ovzduší Uherského Hradiště a porovnání, o kolik provoz ZEVO tyto koncentrace navýší. Z tabulek vyplynulo, že jedinou sledovanou škodlivou látkou, jejíž koncentrace v Uherském Hradišti překračuje povolený limit, je benzo[a]pyren, který se do ovzduší dostává především z lokálních topenišť a dopravy. Rozptylová studie uvádí, že emise benzo[a]pyrenu z provozu ZEVO zvýší koncentraci této látky v ovzduší Uherského Hradiště o zanedbatelných 0,01 %.

Likvidace škváry a popílku

Při uvažované kapacitě 15000 t odpadu za rok by ZEVO Mařatice vyprodukovalo cca 4000 t škváry a cca 1000 t popílku. Škvára ze zařízení ZEVO je zařazena mezi ostatní odpad a je možné tuto škváru skládkovat nebo ji využívat jako technické zabezpečení skládek, případně využít ve stavebnictví. Popílek je klasifikovaný jako nebezpečný odpad a je možné jej ukládat na skládkách určených pro tento druh odpadu. Podstatné je, že skládkování těchto odpadů umožňuje zákon (541/2020 Sb.) i po roce 2030, na rozdíl od komunálních odpadů, které lze energeticky využít.

Maření tepla v průběhu letních měsíců

Dodávky tepla zákazníkům v Uherském Hradišti jsou v letních měsících nižší, než kolik tepla bude v toto období produkovat ZEVO. Proto bude ZEVO v letních měsících vypouštět (mařit) do ovzduší zhruba 10 % vyrobeného tepla. V důsledku toho dosáhne jeho účinnost 86 %, což je vysoko nad hranicí 65 %, kterou pro ZEVO stanovuje Zákon o odpadech. Ve srovnání s množstvím tepla, které do ovzduší vypouštějí tepelné nebo jaderné elektrárny, budou tepelné emise ze zařízení ZEVO v Mařaticích zanedbatelné a nebudou mít žádný vliv na mikroklima v této lokalitě.

Proces EIA

Závěry výše uvedených studií budou muset být  potvrzeny v rámci procesu posuzování vlivu záměru (výstavby ZEVO) na životní prostředí, nazývaném zkráceně EIA. Tento proces zahájila společnost CTZ s.r.o. 8. prosince 2022, kdy předala kompletní dokumentaci odboru životního prostředí Zlínského kraje. Ukončení procesu se očekává v roce 2024. V rámci procesu EIA budou kromě vlivu ZEVO na ovzduší posouzeny všechny ostatní potencionální vlivy na životní prostředí, a to jak ve fázi výstavby zařízení, tak v době jeho provozu. Všechny zpracované studie v rámci EIA posoudí nezávislý, státem autorizovaný odborník. Finální rozhodnutí na základě tohoto posudku učiní Zlínský kraj. Kladné rozhodnutí kraje je nutnou podmínkou pro další fáze přípravy výstavby ZEVO.

BEZ ODSTÁVKY A HAVÁRIÍ

Vážení odběratelé,
v současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny.
Společnost CTZ s.r.o.

Klíčové kontakty

Poruchy – dispečink (nepřetržitě)
605 285 109

CTZ s.r.o.
572  552 917

Jak se k nám dostanete?